سمیرا مشایخی

سمیرا مشایخی شهرساز/ طراح شهر smr.mashayekhi@gmail.com سوابق تحصیلی1397 – …                دانشگاه تکنولوژی برلین دانشجوی دکتری شهرسازی       1386 – 1390         دانشگاه شهید بهشتی . دانشکده معماری و شهرسازی  کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری سوابق حرفه ای1395 ـ تا کنون        Behzadi + Partner    (Architekten BDA)                  … ادامه خواندن سمیرا مشایخی