سالار یارمهدوی

سالار یارمهدوی شهرساز/ طراح شهر salar.yarmahdavi@gmail.com09123437315 مدیر پروژه سوابق تحصیلی1392 – 1395        دانشگاه علم و صنعت. دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری       1386- 1390         دانشگاه کردستان . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی شهرسازی   سوابق حرفه ای1393 ـ تا کنون         شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر   سمت: مدیر پروژه/ کارشناس … ادامه خواندن سالار یارمهدوی