رضا عزیزی فرد

رضا عزیزی فرد کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری Reza.azizifard58@gmail.com سوابق تحصیلی1397 – …                دانشگاه سیستان و بلوچستان . دانشکده جغرافیا دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری       1385 – 1387         دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز  کارشناس ارشد جفرافیا سوابق حرفه ای1398 ـ تا کنون شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرسازآرمانشهر                                                                                  سمت: مدیر دفتر محلی … ادامه خواندن رضا عزیزی فرد