رضا عزیزی فرد

سوابق تحصیلی

1397                

دانشگاه سیستان و بلوچستان . دانشکده جغرافیا

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری    

 

1385 1387        

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

 کارشناس ارشد جفرافیا

سوابق حرفه ای

1398 ـ تا کنون

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرسازآرمانشهر                                                                                 

سمت: مدیر دفتر محلی

§بازآفرینی و تدوین سند توسعه مشارکتی یکی از محلات شهر زاهدان قاسم‌آباد) (1397-1398). کارفرما: شرکت بازآفرینی شهری ایران ، سمت: مدیر دفتر محلی.

§راه اندازی نهاد توسعه محله وتدوین سند مشارکتی بازافرینی دریکی از محلات هدف بازافرینی شهر زاهدان (1398-1397).کارفرما: وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران وبهسازی شهری ایران.سمت: مدیر دفتر توسعه محلی.

§بهره گیری از خدمات کارشناسی,عمومی وکارگزاری در قالب دفتر توسعه محله ای در محله های منیریه,امیریه,فروزش,امیریه بهادر وقلمستان واقع در منطقه 11. (1398-1397).سمت: مدیردفتر محلی.

§

1394 ـ 1395

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرسازکاوش معماری

سمت: کارشناس توسعه و نوسازی

§دفتر بافت فرسوده ناحیه یک منطقه 17 (1394-1395). سمت: کارشناس توسعه و نوسازی.

1392 ـ 1394

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرسازخودآوند        

سمت : کارشناس برنامه‌ریزی شهری و مدیر دفتر تسهیلگری

§طرح امکان سنجی شهرک تفریحی/ توریستی بندر درگهان (جزیره قشم) (1392). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری.

§طرح جامع و تفصیلی شهر خواف (خراسان رضوي) (1392-1393).سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری.

§دفتر تسهیلگری خدمات نوسازي بافت فرسوده محله هاي بازار و سیروس (1393- 1394). سمت: مدیر دفتر تسهیلگری.

 

1391 ـ 1392

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرسازپیشاهنگان آمایش

سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری

§ساماندهی فضایی کالبدي سکونتگاه‌هاي روستایی بخش مرکزي شهرستان پلدختر (1391-1392). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری

 

1391

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرسازمحیط اندیش پایدار

سمت:کارشناس برنامه‌ریزی شهری

§توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غیر رسمی شهر گلستان (شهرستان بهارستان از توابع استان تهران) (1391). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری.

 

1388-1391

شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز نقش کلیک

سمت: کارشناس برنامه‌ریزی شهری

§دفتر خدمات نوسازي محلات امامزاده حسن و آذري واقع در منطقه 17 شهرداري تهران (1391). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

§توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غیر رسمی شهر اسلام آباد غرب (1390-1391). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

§پروژه توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غیر رسمی شهر میاندوآب (1390). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

§پروژه توانمندسازي سکونتگاه‌هاي غیر رسمی شهر سمنان (1390). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

§تهیه بانک داده‌هاي سازمان ملی جوانان (1389). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

§تهیه بانک داده هاي وزارت علوم (1389). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

§تهیه پایگاه داده‌هاي دینی- فرهنگی (1388). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

§حوزه کشش و نفوذ جمعیت مخزن سد خرسان (1388). سمت: کارشناس برنامه‌ریزی.

مقالات منتشرشده

§         عزیزی فرد، رضا (1390)، تحلیل توزیع و پراکندگی خدمات بهداشتی _ درمانی در سطح استان لرستان، اولین سمینار ملی کاربردGIS  در برنامه‌ریزي شهري، اقتصادي و… ، دانشگاه شهید بهشتی؛ 

§         عزیزی فرد، رضا (1397)، تحلیل فضایی و ارزیابی جایگاه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان لرستان،  فصلنامه مطالعات عمران شهری، سال دوم، شماره 3.

§         عزیزی فرد، رضا (1397)، تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی توسعه ناحیه‌ای در ایران با رویکرد عدالت فضایی (نمونه مطالعاتی: استان اصفهان)، فصلنامه مطالعات عمران شهری، سال دوم، شماره 6.

§         عزیزی فرد، رضا (1398)،  آینده‌نگاری انعطاف‌پذیری و مدیریت بحران گردشگری با تأکید بر امنیت (مطالعه موردی: شهر کرمان)، اولین کنفرانس بین‌المللی گردشگری بیابان لوت (فرصت‌های محلی و بین‌المللی)، دانشگاه بیرجند.

§         عزیزی فرد، رضا (1398)، شناسایی پیشرانهای کلیدی مؤثر بر بهبود سرمایه اجتماعی با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی: کارکنان ادارات استان کهگیلویه و بویراحمد)، دومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار، پردیس فارابی دانشگاه تهران.

توانمندی ها
توانایی انجام مطالعات کالبدي- زیست‌محیطی، تحلیل نهادي و مصاحبات، مطالعات میدانی و برگزاري FGD
توانایی استفاده از نرم افزارهاي word،Excel،power point
آشنایی با نرم افزارArc Gis.