جواد حسین زاده

جواد حسین زاده مدیریت شهری javad.hsze1989@gmail.com سوابق تحصیلی1392 – 1394           دانشگاه امام رضا . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد مدیریت شهری       1384 – 1388         موسسه اموزش عالی خاوران کارشناسی شهرسازی سوابق حرفه ای1395 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز  آرمانشهر                                                                                  سمت: مسئول دفتر محلی   §         اماده سازی سازی زمین … ادامه خواندن جواد حسین زاده