الهه سیدعلی

الهه سیدعلی معمار e.seidali@gmail.com سوابق تحصیلی1394 – …                دانشگاه هنر تهران . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی ـ طراحی شهری   1384 – 1388         دانشگاه دکتر شریعتی . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی معماری سوابق حرفه ای1394 ـ تا کنون          شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس طراحی شهری/  کارشناس … ادامه خواندن الهه سیدعلی