ابوبکر محمدی

ابوبکر محمدی معمار abubakrmohammadi1992@gmail.com سوابق تحصیلی1396 – … دانشگاه علم و صنعت ایران . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی ارشد شهرسازی – طراحی شهری   1391- 1395 دانشگاه کردستان . دانشکده معماری و شهرسازی کارشناسی معماری سوابق حرفه ای1396 ـ تا کنون          شرکت مهندسین معمار و شهرساز آرمانشهر                                                                                  سمت: کارشناس طراحی شهری        … ادامه خواندن ابوبکر محمدی